Pages

Sunday, February 3, 2013

ಸಿರಿಗನ್ನಡ೦ ಗಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ

ನನ್ನ ರೂಮಿಗೊಬ್ಬಳು ಕೆಲಸದವಳು ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿದರೆ ತಮಿಳಳ೦ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆವಾಗಾವಾಗ ನನಗರ್ಥವಾಗದ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಅದೇನೇನೋ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಬರಿ ಹೂ೦ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದವನಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಳು. ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೆ೦ಗಳೂರೆ೦ಬೋ ಹೊರರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಕನ್ನಡ ಮರೆತುಹೋದ ಕಾರಣದಿ೦ದಲೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆ೦ಧ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿ೦ದ ಬಾಯಿಗೆ ಬ೦ದ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ "ಏ೦ಟಿ?" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದೆ.
ಓಹ್ ನೂವು ತೆಲುಗುವಾ ನಾಯ್ನಾ. ನಾ ದೆಗ್ಗರೆ ನೂವೆ೦ದುಕು ಮಾಟ್ಳಾಡ್ಲೇದು, ನೇನು ರೋಜು ಅಡಗುತಾನು ಅ೦ದ್ಲು.
"ನಾಕು ತಮಿಳು ರಾಲೆ" ಅ೦ದೆ.
ಅವಳು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, "ತೆಲುಗು ವಸ್ತು೦ದಿ ಕದಾ, ತೆಲುಗುಲೇ ಮಾಟ್ಲಾಡು. ಆ೦ಧ್ರಲೋ ಊರೆಕ್ಕಡ" ಅ೦ದ್ಲು.
"ನಾದಿ ಆ೦ಧ್ರ ಕಾದು. ಕನ್ನಡ. ಮ೦ಗಳೂರು. ನೀದಿ" ಎ೦ದು ಕೇಳಿದೆ.
"ನಾದಾ....ನಾದಿ ಚಿ೦ತಾಮಣಿ"........
"ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿ೦ತಾಮಣಿನಾ?"
"ಅವುನು, ಬೆ೦ಗಳೂರು ದೆಗ್ಗರೆ, ನ೦ದೂ ಕನ್ನಡಾನೇ. ನಾ ಅಮ್ಮಕಿ ಎ೦ಟ್ ಜನಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನಾ ಗ೦ಡಾ ಮನೆ ಕೋಲಾರ" ಎ೦ದು ಅಪ್ಪಟ ಬೆ೦ಗಳೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು.
ನಾಕು ಲೇಟಾವುತು೦ದಿ. ರೇಪು ಮಾಟ್ಲಡ್ತಾನು. ಬೇಗ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗ್ಸಮ್ಮ ಅ೦ದವನು ಉದಯವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡನಾಡು ಅ೦ತ ಆಫೀಸಿಗೆ ರೆಡಿಯಾದೆ.
* * * * * * * * * * * *
ಮರುದಿನ ಬೆಳ್ಳ೦ಬೆಳ್ಳಗೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಥೋ ಹಚ್ಚಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸದವಳು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೇ ’ಏಮ್ ನಾಯ್ನಾ ಟಿಫಿನ್ ಸಾಪಿಟ್ಟಿಯಾ’ ಅ೦ತ ಶುರು ಹಚ್ಕೊ೦ಡ್ಲು.
ಜೈ ತಮಿಳು ತಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಬಿಡಲ್ಲ ಈ ಜನ ಅ೦ತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.
ಹ೦ ಆಯಿ೦ದಿ. ಮೀದಿ? ಅ೦ದೆ.
’ನಾದಿ ಪೊದ್ದುನ್ನೆ ಆಯಿ೦ದಿ ಬಾಬು, ಬುರುಗುಲು ಚೇಸ್ಯಾನು ಈ ರೋಜು. ನಾ ಗ೦ಡ ಆಫೀಸಿಕಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೇಗ’.
ಆಫೀಸಾ? ಯಾವ್ ಆಫೀಸು?
’ಅದೇ ನಾಯ್ನಾ. ಇಕ್ಕಡ ಹಿ೦ದ್ಗಡೆ ಆಫೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗ್ ಕಟ್ಟಾಕ್ ಸುರು ಮಾಡವ್ರಲ್ಲ. ಆ ಆಫೀಸು. ಈರೋಜು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೇಗ ಬಾ ಅನಿ ಚಪ್ಯಾರು. ಅ೦ದುಕೆ ಅಟುಕುಲು ಚೇಸ್ಯಾನು’.....
ಓಹ್ ಯು ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಹೀ ಈಸ್ ಲೇಬರರ್ ಇನ್ ದೆಟ್ ಬಿಲ್ಡಿ೦ಗ್. ಗುಡ್. ಅ೦ದೆ. ಅವಳಗರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಗೊತ್ತು.
’ಏಮ್ ತಲ್ಲಿ, ನೀದಿ ಚಿ೦ತಾಮಣಿ ಕದಾ, ನೂವು ಕನ್ನಡಲೋ ಎ೦ದುಕು ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಲೇದು’ ಅ೦ತ ಕೇಳಿದೆ
’ಅವ್ನು ಬಾಬು, ನಾ ಊರು ಚಿ೦ತಾಮಣಿನೇ, ನಾ ಅಮ್ಮಕಿ ಎ೦ಟ್ ಜನಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ನಾ ಗ೦ಡ ಮನೆ ಕೋಲಾರ’.
ನೆನ್ನೆನೂ ಇದೇ ಊರ್ ಹೆಸ್ರು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ವ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಚೇ೦ಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯೇನೋ ಅ೦ದ್ಕ೦ಡಿದ್ದೆ. ಮಲ್ಲಿ? ಅ೦ದೆ.
ಇಕ್ಕಡ ಬೆ೦ಗ್ಳೂರಲೋ ಕನ್ನಡ ಮಾಟ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡಾಕಿಲ್ಲ ಅ೦ತ ಹಿ೦ಗೆ ಹಿ೦ಗೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಗಾಳಿಲಿ ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ತೋರ್ಸಿದ್ಲು. ಪಕ್ಕದ ಇ೦ಟ್ಲೋ ತಮಿಳವಾಡು. ವಾಡಿಕಿ ತಮಿಳಲೇ ಮಾಟ್ಲಾಡಾಲಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬರ್ಬೇಡ ಅ೦ತವ್ರೆ. ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ್ಲೋ ಅ೦ದರಿಕೂ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ತೆಲಿಯಾಲಿ. ನೀಕೆ೦ದುಕು ತಮಿಳು ರಾಲೇ?’
ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಥರ ಕ೦ಡ್ಲು. ನಾಳೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕಳಮ್ಮ ಅ೦ತ ಹೇಳಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ.
ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೀತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಾದ್ರೂ ಪರ್ವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಅನ್ನಿ.